۶-بیمارستان۱۶۰ تختخوابی سقز

۶-بیمارستان۱۶۰ تختخوابی سقز

پروژه: احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سقز

بهره بردار:  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

مجری طرح:  وزارت مسکن و شهرسازي

پيمانكار :شرکت سمندیس
كارفرما :وزارت مسکن و شهرسازي
توضیحات اجمالي پروژه:

بیمارستان درزمینی به مساحت ۳ هکتار احداث گردیده سطح اشغال ساختمان اصلی بیمارستان ۶۷۰۰ مترمربع میباشد و مساحت ساختمان اصلی بیمارستان ۱۵۵۰۰ مترمربع حداکثر در پنج طبقه میباشد.

علاوه بر عملیات ساختمانی درپروژه ذکرشده ، عملیات خاکی بیش از ۱۶۰هزار مترمرمکعب شامل خاکبرداری و خاکریزی و حمل مصالح حاصل از خاکبرداری به دپو و تولیدی جهت خاکریزی ازقرضه میباشد

0 Comments

Add Your Comment: